Súng bắn ty nhuyễn 55X

Tag gun 55x – Súng 55X dùng đê bắn ty bắn nhuyễn nhỏ, nhuyễn thường

Sử dụng Kim N2x- N4x- N2S- N4S