Súng bắn ty nhuyễn 60X

Tag gun- Súng bắn ty nhuyễn 60X dành cho ty nhuyễn nhỏ, ty nhuyễn

Dùng với kim súng N2X – N4X – N4F – N2F